top of page

DwC:n historiaa tutkivan gradun tiedote vuosina 1994–2011 Dreamwear-jäsenlehteen kirjoittaneille
Olen kulttuurihistorian maisteriopiskelija Turun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa Dreamwear Club ry:n historiasta Suomessa vuosina 1990–2011. Tutkielmani pääteemoina ovat yhdistyksen merkitys yksilöille sekä yhdistyksen jäsenten yhteiskunnallinen toiminta tilallisesta näkökulmasta analysoituna. Tarkastelen työssäni yhdistyksen julkaisemaa jäsenlehteä Dreamwear ja siinä käytävää keskustelua yhdistysten jäsenten kokemista henkilökohtaisista sekä yhteiskunnallisista toiminnan tiloista sekä niiden muotoutumisen suhteesta yhdistykseen, sen toimintaan ja vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Lupa lehtien käsittelyyn tutkielmassa on saatu Dreamwear Club ry:ltä ja aineiston eettiseen käsittelyyn on pyydetty ohjeistusta sekä saatu hyväksyntä Turun yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Tutkielman keskiössä olevilla toiminnan tiloilla tarkoitetaan tutkimuksessa niitä mahdollisuuksia, joita kirjoittajat kuvaavat Dreamwear-lehdessä heillä olevan ilmaista omaa sukupuoltaan, toimia sukupuolivähemmistöön kuuluvana ihmisenä sekä vaikuttaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin erilaisissa paikoissa, tiloissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa vähän tutkitusta sukupuolivähemmistöjen ja etenkin transvestiittien historiasta Suomessa. Tutkimus on lisäksi kansainvälisesti merkityksellinen, sillä transvestisuuden historia on myös maailmalla vähän tutkittu aihe. Tutkimukseen osallistumalla tutkittavat ovat edesauttamassa sukupuolivähemmistöjen historian säilyttämistä ja tutkimista Suomessa.


Tutkimukseen on valittu noin yli kahdeksankymmentä henkilöä sillä perusteella, että he ovat kirjoittaneet Dreamwear-lehteen vuosina 1994–2011. Koska kaikkia kirjoittajia ei voida tavoittaa yksityisesti nimimerkkien takaa, annetaan tutkielmasta tämä yleinen tiedote ja ohessa oleva tietosuojailmoitus, jotta tutkittavat ovat tietoisia oikeuksistaan, heistä tutkimuksessa käytettävistä tiedoista sekä voivat ottaa yhteyttä tutkielman tekijään.
Tietosuojaseloste_verkkoon
.pdf
Download PDF • 137KB


Vuosina 1994–2011 Dreamwear-lehtiin kirjoitettuja tekstejä voidaan käyttää tutkimuksessa ja analysoida niitä temaattisen sisällönanalyysin keinoin. Tekstejä käytetään työssä yleisellä tasolla niin, ettei kirjoittajia voida niistä tunnistaa, eikä kenenkään tekstistä julkaista sitaatteja ilman kirjoittajan suostumusta. Tutkimuksessa ei käytetä suoria tunnistettavia tietoja (esim. nimet, ammatit, asuinpaikat) eikä lehdissä julkaistuja kuvia. Tutkielmassa käsitellyt paikat esitetään yleisellä tasolla (esimerkiksi kahvilat, kaupat) eikä paikkoja tai paikkakuntia mainita nimeltä. Paikkakuntia luonnehditaan tutkielmassa esimerkiksi isoina ja pieninä kaupunkeina, maalaiskuntina sekä kylinä. Paikkakuntia käsitellessä huomioidaan lisäksi se, ettei kenenkään asuinpaikkakunta paljastu.


Pro gradu -tutkielmassani tutkittavien kirjoittamia kirjoituksia käsitellään asiallisesti, luottamuksellisesti ja tutkimuseettisiä kysymyksiä pohtien. Tutkimuksen tulokset raportoidaan niin, ettei niistä aiheudu tutkittaville haittaa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole keskittyä toiminnassa mukana olleisiin yksityishenkilöihin, vaan tutkielman päähuomio on erilaisissa tiloissa sekä paikoissa ja niihin liittyvissä kokemuksissa. Koska aineisto sisältää arkaluonteiseksi luokiteltua sisältöä, (seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, poliittiset mielipiteet) käytetään lainauksia tutkimuksessa vain tarvittaessa ja harkiten. Suoriin lainauksiin pyydetään lupa tekstin kirjoittajalta Dreamwear Clubin kautta. Suoria lainauksia käytetään luvan kanssa niin, ettei niitä kirjoittanutta henkilöä voida lainauksista tunnistaa. Lainauksia käytetään myös asiallisesti ja niiden kirjoittajaa kunnioittaen. Lainaukset yhdistetään tutkimuksessa tiloja koskevaan analyysiin. Lainauksia sisällytetään tutkimukseen lisäksi niin, ettei tutkielmasta voida löytää tunnistettavasti kenenkään koko elämäntarinaa. Olen tutkijana itse sukupuolivähemmistöön kuuluva ja saanut koulutusta sukupuolen sekä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Setalta, joten tutkittavien tietoja analysoidaan ja käytetään heitä kunnioittaen ja ymmärtäen. Tutkimusta tehdään lisäksi tiiviissä yhteydenpidossa Dreamwear Clubiin, jotta sen tekeminen olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja luotettavaa.


Tutkimuksessa otetaan huomioon, että lehdissä annettu tieto on vain oman aikansa kuvaus henkilön kokemuksista ja kokemukset (esim. sukupuolesta tai sen ilmaisusta) ovat saattaneet muuttua tähän päivään mennessä. Tutkimusta tehdessä huomioidaan myös lehdessä kirjoitettujen juttujen juttutyypit ja puntaroidaan niiden kirjoitustarkoitusta. Teksteiltä kysytään siis, millä idealla ne on kirjoitettu, missä ajallisessa kontekstissa ne on julkaistu ja ovatko tekstit mahdollisesti tarkoituksella humoristisia tai pakinoivia. Tekstejä analysoidessa huomioidaan myös se, että lehden rajattu julkaisualusta on voinut vaikuttaa niiden sisältöön. Poliittisia mielipiteitä sisältäviä tekstejä käsitellään tutkimuksessa sekä yleisellä tasolla ja luvan kanssa lainaten, mutta muihin poliittisessa vaikuttamisessa tai järjestötoiminnassa mukana olleisiin yksityishenkilöihin kohdistettuja kommentteja ei julkaista. Arkaluonteisia aiheita käsitellessä transvestista fetisismiä koskevia tekstejä ei lanata tutkielmassa, mutta aihetta voidaan käsitellä tutkielmassa sensitiivisesti yleisellä tasolla. Seksuaalista suuntautumista tai parisuhdetta koskevia tekstejä käsitellään yleisellä tasolla ja niistä voidaan julkaista sitaatteja kirjoittajan luvalla, mutta niin, ettei kenenkään yksityisyyttä loukata. Käsittelyssä kunnioitetaan myös teksteissä mahdollisesti esille tulevia puolisoiden näkökulmia, eikä kenenkään kokemusta arvoteta tutkimuksessa oikeaksi tai vääräksi.


Tutkimuksen tuloksia raportoidessa huomioidaan, etteivät lehdissä näkyvien ihmisten kokemukset vastaa koko yhteisön kokemuksia, vaan niiden, joilla on ollut mahdollisuus kirjoittaa Dreamwear-lehteen vuosina 1994–2011. Tutkimuksessa näkymättömiin jäävätkin ne, jotka eivät ole uskaltaneet tai pystyneet kirjoittamaan yhdistyksen lehteen. Esimerkiksi kaapissa olleiden sukupuolivähemmistöön kuuluneiden ihmisten kokemuksia ei siis tämän tutkielman avulla tavoiteta.


Koska tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, on lehtiin kirjoittaneilla henkilöillä oikeus ilmaista, jos he eivät halua tulla tutkielmassa tutkituiksi. Tällöin tutkittavan kirjoitukset jätetään käsittelemättä. Tutkittavilla on oikeus ilmaista, jos heidän kirjoittamaansa tekstiä ei saa siteerata suoraan tutkielmassa. Tutkittavilla on oikeus kysyä lisätietoja tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen syytä ilmoittamatta ja ilman minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia. Tutkimuksessa käytettävät tiedot kerätään suoraan vuosien 1994–2011 Dreamwear-lehdistä, jotka on saatu Dreamwear Clubin omasta arkistosta digitaalisina kopioina. Lehtiaineistoa säilytetään tietoturvallisesti eikä tutkittavien henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille. Tutkielman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 lopussa tai 2022 alussa ja lehtiaineiston digitaaliset kopiot tuhotaan tietoturvallisesti Turun yliopiston edellyttämällä tavalla tutkimuksen päätyttyä. Tutkittavien henkilötietoja käsittelee vain opinnäytetyön tekijä ja henkilötietoja käsitellään tutkimuksen tietosuojailmoituksessa kuvaillulla tavalla.
Jos sinulla on jotakin kysyttävää tutkimuksesta tai haluat kieltää tekstisi käytön / siteeraamisen, ole yhteydessä tutkielman tekijään alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat kieltää tekstisi käytön tutkimuksessa, ilmoita siitä 31.3.2021 mennessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen:

Tutkielman tekijä:

Jean Lukkarinen, jakluk@utu.fi

Lisätietoja antaa myös tutkielman ohjaaja:

Marja Jalava, professori. Yleinen historia ja kulttuurihistoria, marja.jalava@utu.fi
127 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page