top of page

DwC:n panos näkyy tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa Eduskunnalle 2022

Päivitetty: 29. huhtik. 2022

Tänään 28.4.2022 pidettiin julkistamistilaisuus tasa-arvovaltuutetun kertomukselle eduskunnalle. Tilaisuudessa oli monta mielenkiintoista puheenvuoroa virkahenkilöiltä, poliitikoilta ja tutkijoilta. Kertomuksen olennaisen sisällön kuvasi tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara. Tilaisuuteen osallistui myös Dreamwear Club DwC ry:n puheenjohtaja Anukatariina Saloheimo.


Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara

Kertomus kattoi laajasti tasa-arvolain kattaman alueen. Tässä blogissa keskitytään sukupuolivähemmistöä koskevaan osioon.Yleisesti sukupuolivähemmistön tilannetta kuvattiin parempaan päin kehittyväksi, joskin tälle kehitykselle nähtiin uhaksi kasvanut sukupuolivähemmistöjä kyseenalaistava kansainvälisesti voimistunut poliittinen liike. Tämän vastapainoksi EU on kehotettu laatimaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvoa koskeva kansallinen strategia. Tätä ei ole vielä toteutettu Suomessa.


Kuvatessaan sukupuolen moninaisuuden kohtaamista työelämässä kertomus käytti keskeisenä tietolähteenään transjärjestöjen viime vuonna julkaisemaa kyselytutkimusta. Tämän tutkimuksen laatimisessa Dreamwear Club DwC ry oli keskeisessä vastuussa.


Tasa-arvovaltuutetulle tulee tämän tutkimuksen tuloksiin nähden todella vähän yhteydenottoja syrjinnästä. Yksi syy tähän on eri toimijoiden toimivaltuuksien puutokset ja ristikkäisyydet. Monissa tapauksissa oikeutta ja sen mukaisia korvauksia saa vain raastuvanoikeuden kautta, jolloin riski siitä, että joutuu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, on vakava este toimeen ryhtymiselle.Kertomus nostaa transihmisten oikeuksien toteutumisessa luonnollisesti kärkeen translain. Myös alaikäisten oikeuksien huomioon ottamista vaaditaan:


” Valmistelussa tulee painottaa ihmisoikeusperusteisuutta ja lapsen oikeuksia. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon lapsen etu ja henkilökohtainen koskemattomuus sekä lapsen iän ja kehitystason vaikutus.”


Myös intersukupuolisten lasten esteettisiin leikkauksiin puututaan niin, että ne pitäisi kieltää lainsäädännön, eikä vain lääketieteellisen ohjeiston puitteissa:


”Intersukupuolisten lasten kiireettömistä lääketieteellisistä toimenpiteistä tulee pidättäytyä, kunnes lapsella on mahdollisuus antaa tietoon perustuva suostumus. Oikeuksien tehokas toteutuminen olisi turvattava lain tasoisella sääntelyllä.”


Vanhemmuuden kohdalla kertomus nostaa esiin nykyisen lainsäädännön takertumisen binääreihin ja biologisiin sukupuoliin. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ei saisi myöskään estää hedelmöityshoitojen saamista.


Sukupuolen perusteella jaetut tilat ovat yksi harvoista poikkeuksista, joilla voidaan katsoa olevan relevanssia myös tulevassa lainsäädännössä esimerkiksi turvallisuuden perusteella. Kertomus painottaa, että se, missä ja millä tavoin tämä on otettava huomioon, on määriteltävä riittävän selvästi lainsäädännössä. Tekstissä todetaan, että juridinen sukupuoli ei sinänsä ole aina asian arvioinnissa ratkaiseva tekijä. Tämä kuulostaa ongelmalliselta: Jos ihmistä ei kohdella juridisen sukupuolensa edustajana esimerkiksi pukeutumistiloissa, toiminta on syrjintää hänen itsensä näkökulmasta, koska hänen oikeutensa elää sukupuolensa mukaisesti tällöin kiistetään. Tällaisissa tilanteissa tarvittaneen tapauskohtaista harkintaa.Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist piti puheenvuorossaan kertomusta erinomaisia eväitä sisältävänä tulevalle tasa-arvotyölle. Julkistamistilaisuudessa kuitenkin ilmeni, että joissakin hallitusohjelmaan kirjatuissa asioissa ei ole tapahtunut edistystä.


Tasa-arvovaltuutetun kertomus Eduskunnalle löytyy täältä.

46 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page