top of page

1. Painetut lähteet

Alasuutari, Pertti (1996) Erinomaista, rakas Watson. Johdatusyhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Hanki ja jää.

Alasuutari, Pertti (1993) Laadullinen tutkimus. Tampere:Vastapaino.

American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and statisticalmanual of mental disorders (DSM, 4rd ed.). Washington, DC: AmericanPsychiatric Association.

Antikainen, Ari (1998) Kasvatus, elämänkulku jayhteiskunta. Porvoo: WSOY.

Atkinsson, Robert (1998) The Life Story Interview. Thousand Oaks,London, New Delhi: SAGE Publications.

Autere, Hanna (1996) Lesboperhe ja päivähoito. Helsinki:SETA-julkaisut.

Badinter, Elisabeth (1993) Mikä on mies. Suom. Leevi Lehto.Tampere: Vastapaino.

de Beauvoir, Simone (1987) Toinen sukupuoli. Lyhennettykäännös, suom. ????. Jyväskylä:Kirjayhtymä.

Bettelheim, Bruno (1987) Kyllin hyvät vanhemmat. Kirjalastenkasvatuksesta. Suom. Mirja Rutanen. Juva: WSOY.

Bornstein, Kate (1995) Gender Outlaw. Of Men, Women, and the Restof Us. New York: Vintage.

Bradley, S??? J??? (1985) Gender disorders in childhood. Aformulation. Teoksessa B.W. Steiner (toim.): Gender Dysphoria. NewYork: Plenum Press, 175-188.

Braidotti, Rosi (1993) Riitasointuja. Tampere:Vastapaino

Brierley, Harry (1979) Transvestism: A Handbook for psychologists,psychiatrics and councellors. New York: Pergamon.

Bullough, Vern L. & Bullough, Bonnie (1993) Cross Dressing,Sex and Gender. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Butler, Judith (1990) Gender trouble. Feminism and the Subversionof Identity. New York, London: Routledge.

Chodorow, Nancy (vuosi): Femininism and psychoanalysis. TeoksessaElizabeth Wright (toim.): ???. Kustannuspaikka: Kustantaja,sivu-sivu.

Coleman, Vernon (1996) Men in Dresses. A study oftransvestism/crossdressing. Barnstable: European Medical Journal.

Comfort, Alex (1988) Rakasta hellästi. Suom. SimoMäenpää. Porvoo: WSOY

Dekker, Rudolf & Pol, Lotte van de (vuosi) Frauen inMännerkleidern. Weibliche Transvestiten und ihre Geschichte.Kustannuspaikka: Wagenbach.

Devor, Holly (1989) Gender Blending. Confronting the Limits ofDuality. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Docter, Richard F (1988) Transvestites and transsexuals. Toward atheory of cross-gender behavior. New York and London: Plenum Press.

Dunderfelt, Tony (1992) Elämänkaaripsykologia. Lapsenkasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Sairaahoitajienkoulutussäätiö, Porvoo: WSOY

Dunderfelt, Tony (1996) Naisen ja miehen maailma. Miten opinymmärtämään toista sukupuolta. Vantaa: ProDialogia.

Eerikäinen, Hannu (1999) Kyberseksi. Ruumis, sukupuoli jakoneihmisen utopia. Tampere: Vastapaino.

Eräsaari, Leena (1995) Kohtaamisia byrokraattisillanäyttämöillä. Helsinki: Gaudeamus.

Leena Eräsaari (1995) Naiset ja miehet virastoissa. TeoksessaLeena Eräsaari & Raija Julkunen & Harriet Silius(toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tampere: Vastapaino,171-200.

Esko, Martti (1990) Myytit ja muutokset ñ perheen voima.Helsinki(?): Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseentutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Foucault, Michel (1998) Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto,Nautintojen käyttö, Huoli itsestä. Suom. KaisaSivenius. Tampere (?): Gaudeamus.

Garber, Marjorie (1991) The Chic oh Araby: Transvestism,Transsexualism and the Erotics of Cultural Appropriation TeoksessaEpstein, Julia & Straub Kristina (toim.): Body Guards. Thecultural Politics of Gender Ambiguity. New York & London:Routledge, 223-247.

Garber, Marjorie (1992) Vested Interests ñ Cross-dressingand Cultural Anxiety. New York: Routledge (vai?London: PenguinBooks??).

Giddens, Anthony (1991) Modernity and Self-Identity. Self andSociety in the Late Modern Age. Cronwall: Polity Press.

Goffman, Erving (1986) Stigma. Notes on the Management of SpoiledIdentity. Harmondsworth: Penguin Books. (alkuperäispainos 1963)(tark. merkitäänkö näin)

Gregersen, Edgar (1993) Seksuaalisuuden maailma. Suom. PirkkoHuhtanen. Porvoo:WSOY.

Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (1997) The New Languageof Qualitative Method. New York, Oxford: Oxford University Press.

Haavio-Mannila, Elina & Roos, JP (1998) Pidättyvyydenpolven naisten ja miesten rakkaustyylejä. Teoksessa MattiHyvärinen & Eeva Peltonen & Anni Vilkko (toim.):Liikkuvat erot. Sukupuoli elämänkertatutkimuksessa.Tampere: Vastapaino, 239-272.

Hall, Stuart (1999) Identiteetti. Suom. Mikko Lehtonen & JuhaHerkman. Tampere:Vastapaino.

Hannuksela, Outi & Tölli, Nina (1998) Sukupuoleenselviytyminen ñ seitsemän suomalaista transseksuaalia.Helsinki:Stakes, raportteja 224. (tarkista kirjataanko näin)

Heikkinen, Martti (1999) Seksuaalihäiriöt. TeoksessaJouko Lönnqvist & Martti Heikkinen & Markus Henriksson& Mauri Marttunen & Timo Partonen (toim.): Psykiatria.Kustannuspaikka: Duodecim, 232-342.

Heinämaa, Sara (1996) Ele tyyli ja sukupuoli. Merleau-Pontynja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkityssukupuolikysymyksille. Helsinki (vai Tampere?): Gaudeamus.

Hirschfeldt, Magnus (1991) Transvestites: the erotic drive tocross-dress. Käänös Michael A. Lombardi-Nash. Buffalo,New York: Prometeus Books. (alkuperäinen teos 1910 DieTransvestiten. Berlin: Pulvermacher) (tarkista kirjataanko näin)

Hirsjärvi, Sirkka & Liikanen, Pirkko & Remes, Pirkko& Sajavaara, Paula (1986) Tutkimus ja sen raportointi. Helsinki:Kirjayhtymä.

Hirsjärvi, Sirkka (vuosi) Teemahaastattelu. Kustannuspaikka:Kustantaja.

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula(1998) Tutki ja kirjoita. Tampere: Kirjayhtymä.

Honkasalo, Marja-Liisa (1993) Kipeät suumiit. TeoksessaPäivi Korvajärvi & Ritva Nätkin & AnttiSaloniemi (toim.): Tieteen huolet, arjen ihmeet. Tampere: Vastapaino,92-105.

Huotari, Kari (1999) Positiivista elämää.Hiv-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Helsingin yliopistososiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/99: Yliopistopaino.(tarkista kirjataanko näin)

Hyyppä, Markku (1995) Sukupuolten kirja. Seksi, aivot,roolit. Helsinki: Yliopistopaino.

Artikkelin kirjoittaja (1980) Artikkelin nimi. TeoksessaTor-Björn Hägglund, Marjatta Katajamäki, KariPylkkänen & Vappu Taipale (toim.): Naida vai palaa. Suomennuorisopsykiatrisen yhdistyksen vuosikirja II. Jyväskylä:Gummerus, sivu-sivu.

Irigaray, Luce (1985) This Sex which Is not One.Käännös Catherine Porter. Ithaca New York: CornellUniversity Press.

Ivalahti, Seppo (1998) Poikani on homo. ƒitien suhtautuminenpoikiensa homoseksuaalisuuteen. Helsinki: SETA-julkaisuja.

Jallinoja, Riitta (1997) Moderni säädyllisyys.Aviosuhteen vapaudet ja sidokset. Tampere: Gaudeamus.

Jokinen, Eeva (1997) Vihjeet. Teoksessa Eeva Jokinen (toim.):Ruumiin siteet. Tekstejä eroista, järjestyksestä jasukupuolesta. Tampere: Vastapaino, 7-18.

Julkunen, Raija (1994) Suomalainen sukupuolimalli. TeoksessaAnneli Anttonen & Lea Henriksson & Ritva Nätkin (toim.):Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino, 179-201.

Jung, Carl G. (1997) Symbolit. Piilotajunnan kieli. Suom. MirjaRutanen. Helsinki: Otava. (alkuperäispainos 1964) (tarkistakirjataanko näin)

Karisto, Antti & Takala, Pentti & Haapola, Ilkka (1999)Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan jasosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Juva: WSOY.

Kaskisaari, Marja (1995) Lesbokirja. Vieras, minä ja moderni.Tampere: Vastapaino.

Kekäläinen, Markku & Jokivuori, Pertti &Heikkilä, Kai (1995) Eroksen aika. Jyväskylä:Gummerus.

Artikkelin kirjoittaja (1999) Artikkelin nimi. Teoksessa Kinnunen,Merja & Löytty, Olli (toim.): Iso gee. Gradua eijätetä! Tampere:Vastapaino, sivu-sivu.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1993) Seksuaalisetvähemmistöt. Teoksessa Osmo Kontula & ElinaHaavio-Mannila (toim.): Suomalainen seksi. Tietoa suomalaistensukupuolielämän muutoksista. Juva: WSOY, 238-268.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1995) Matkallaintohimoon. Nuoruuden hurma ja kärsimysseksuaalielämänkertojen kuvaamana. Juva: WSOY.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997) Intohimonhetkiä. Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymysomaelämänkertojen kuvaamana. Juva: WSOY.

Artikkelin kirjoittaja (1988) Artikkelin nimi. Teoksessa OsmoKontula, Kyllikki Kauttu, Maarit Miettinen & Pirjo Rantalainen(toim.): Tietoiseksi. Tietoa ja näkemyksiäseksuaalipolisiikasta. Sexpo ry:n julkaisuja. Helsinki: Gaudeamus,sivu-sivu.

Artikkelin kirjoittaja (1991) Artikkelin nimi. Teoksessa OsmoKontula (toim.): Seksistä ñ kuinka puhua nuorille? Sexpory:n julkaisuja. Helsinki: Otava, sivu-sivu.

Korhonen, Merja (1999) Isyyden muutos. Keski-ikäisten miestenlapsuuskokemuset ja oma vanhemmuus. Joensuu: Joensuun yliopistonyhteuskuntatieteellisiä julkaisuja. (tarkistamerkitäänkö näin)

Koskela, Hille (1997) Tilapuoli sukupuoli. Teoksessa Tuukka Haarni& Marko Karvinen & Hille Koskela & Sirpa Tani (toim.):Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen.Tampere: Vastapaino, 73-86.

Kristeva, Julia (1992) Muukalaisia itsellemme. Suom. PäiviMalinen. Kustannuspaikka??: Gaudeamus.

Kullick, Don (1998) Travesti ñ Sex, Gender and Cultureamong Brazilian Transgendered prostitues. The University of ChigagoPress. (tarkista kirjataanko näin)

Kuronen, Matti J. (1979) Suojelkaa Suomen miestä. Juva: WSOY.

Kvale, Steinar (19??) Inter Views. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Larsson, Sam (1997) Det andra jaget vid manlig transvestism. Ettjagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv. ActaUniversitatis Upsaliensis. (tarkista kirjataanko näin)

Lassila, Anna (1996) Tutut roolit, tuntemattomat alueet. Butch,femme ja identiteettipolitiikan dekonstruktio. Teoksessa Pia LiviaHekanaho & Kati Mustola & Anna Lassila & Marja Suhonen(toim.): Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki:Yliopistopaino, 139-162.

Latokangas, Pirjo (1994) Tie hämmennyksestäsitoutumiseen. Homomiehen identiteettikehitys. Helsinki:SETA-julkaisut.

Lehtonen, Jukka (1995) Seksuaalivähemmistöt koulussa.Helsinki: SETA-julkaisut.

Lehtonen, Jukka (1997) Seksuaalisuuden ja sukupuolenmonimuotoisuus. Teoksessa Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen &Maria Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki:Edita, 18-29.

Lehtonen, Mikko (1998) Merkitysten maailma. Tampere: Vastapaino.

Lindqvist, Martti (1986) Miehen mittainen mies. Keuruu: Otava.

Luoma, Pauliina (1994) Lesboidentiteetin kehitysnäkyväksi ja avoimeksi elämäntavaksi:historiallinen ja elämänkaarellinen tarkastelu. Helsinki:SETA-julkaisut

Mäntysaari, Mikko (1998) Tunteiden voimasta. TeoksessaHaverinen, Riitta & Simonen Leila & Kiikkala, Irma (toim.):Kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan areenoilla. Helsinki: Stakes,21-38.

Newton, Ester (1972) Mother Camp: Female Impersonators in America.Chicago: The University of Chigago Press.

Newton, Esther (1989) The Mythic Mannish Lesbian: Radclyffe Halland the New Woman. Teoksessa Martin Duberman & Martha Vicinus& George JR Chauncey (toim.): Hidden from history: Reclaiming thegay and lesbian past. Harmondsworth(?): Penguin books(?) , 281-293.

Artikkelin kirjoittaja (1992) Artikkelin nimi. Teoksessa PirkkoNiemelä & Jan-Erik Ruth (toim.): Ihmisenelämänkaari. Helsinki: Otava, sivu.-sivu.

Nummelin, Raija (1997) Seksuaalikasvatusmateriaalit ñmillaista seksuaalisuutta nuorille. Helsinki: Stakes.

Palo, Jorma & Palo, Leena-Maija (1999) Rakkaudesta seksiin.Porvoo: WSOY.

Pimenoff, Veronica (1993) Transseksuaalisuus. Duodecim 109 (5),368 ñ 375.

Pimenoff, Veronica (1995) Transseksuaalisuus. Teoksessa OutiHovatta & Ansa Ohjanlatva & Risto Pelkonen & PekkaSalmimies (toim.): Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim, 107-115.

Prince, Virginia Charles (1967) The transvestite and his wife. LosAngleles: Kustantaja.

Prince, V. & Bentler, P.M. (1972) Survey of 504 cases oftransvestism. Kustannuspaikka: Psychological reports, 31, 903-17.

Pulkkinen, Tuija (1994) Sukupuolen genealogiaa eliristiinpukeutuminen ja postmoderni filosofia. Teoksessa HetaHäyry & Matti Häyry (toim.): ajatus 50. Vapaus jamoraalin perusta. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja, 169-185.(tarkista kirjataanko näin)

Pulkkinen, Tuija (1993) Keinotekoista seksiä? Luonto,luonnottomuus ja radikaali sukupuolipolitiikka. Tiede & Edistys1993 (4), 298-313.

Pylkkänen, Kari & Taipale Vappu & Varilo, Esko &Hägglund, Tor-Björn & Pulkkinen, Anja & Erko,Sakari (1981) Mitä se on? Nuorten ja aikuisten sukupuolitietous.Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen julkaisusarja I.Jyväskylä: Gummerus.

Rastas, Merja (1992) Oikeus oman identiteetin mukaiseenelämään? Tutkimus transseksuaalienelämästä ja asemasta Suomessa. Helsinki: Sosiaali- jaterveyshallitus, Raportteja 52, VAPK-kustannus.

Artikkelin nimi (1994) Artikkelin kirjoittaja. Teoksessa SuviRonkainen, pertti Pohjalainen & Jan-Erik Ruth (toim.): Erotiikkaja elämänkulku. Porvoo: Wsoy, sivu-sivu.

Ronkainen, Suvi (1997) Biseksuaalinen kokemus ja biseksuaalinenidentiteetti. Teoksessa Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen &Maria Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki:Edita, 34-47.

Kotz, Liz & Butler, Judith (1995) Haluttu ruumis. TeoksessaMaija-Leena Rossi (toim.): Kuva ja vastakuvat. Sukupuolenesittämisen ja katseen politiikkaa. Tampere: Gaudeamus, 262-281.

Rostila, Ilmari (199

Rudd, Peggy.J. (1993) Cross dressing with dignity. Texas: P.M.Publishers.

San Francisco Lesbian and Gay History project (1989) îSheEven Chewed Tobaccoî: A Pictorial Narrative of Passing Women inAmerica. Teoksessa Martin Duberman & Martha Vicinus & GeorgeJR Chauncey (toim.): Hidden from history: Reclaiming the gay andlesbian past. Harmondsworth(?): Penguin books(?) , 183-194. (tarkistakirjataanko kirjoittaja näin)

Sinkkonen, Jari (1992) Pojan sukupuoli-identiteetin muodostuminen.Teoksessa Jouko Huttunen (toim.): Poika, poika! Näkökulmiapojan kasvuun ja kehitykseen. Helsinki: Yleisradio, 13-24.

Sipilä, Jorma (1994) Miestutkimus ñsäröjä hegemonisessa maskuliinisuudessa. TeoksessaJorma Sipilä & Arto Tiihonen (toim.): Miestärakennetaan maskuliinisuuksia puretaan. Tampere: Vastapaino, 17-33.

Sipilä, Jorma (1996) Sosiaalityön jäljillä.Helsinki: Tammi.

Sipilä, Petri (1998) Sukupuolitettu ihminen ñkokonainen etiikka. Onko sukupuoli oikein? Tampere: Gaudeamus.

Artikkelin kirjoittaja (1984) Artikkelin nimi. Teoksessa KaiSivers & Olli StÂlström (toim.): Rakkauden monetkasvot. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivu-sivu.

Sopanen, Tapani (1995) Onko todella? Suoraa puhettaseksuaalisuudesta, seurustelusta, avioliitosta. 2., korjattu painos.Juva:WSOY.

Stacey, Judith (vuosi) New brave families / Postmodern families.Kustannuspaikka: Kustantaja.

Stacey, Judith (vuosi) In the Name of the Family: RethibkinbgFamily Values in a Postmodern Age. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Steiner, Rudolf (1989) Yleinen ihmisoppi. Kustannuspaikka:Kustantaja. (alkuperäispainos 1919) (tarkista kirjataankonäin)

Stoller, Robert J. (1974) Sex and Gender: The Development ofMasculinity and Femininity. London: Karnac.

Syrjälä, Leena & ??? (vuosi) Laadullisen tutkimuksentyötapoja. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Artikkelin kirjoittaja (1998) Artikkelin nimi. Teoksessa LiisaTainio (toim.): Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere:Vastapaino,sivu-sivu.

Tautiluokitus ICD-10, systemaattinen osa, ohjeita ja luokituksia1999:2. (1997) Helsinki: STAKES. (tarkista miten kirjataan)

Toivonen, Eeva-Kaisa (1997) Trans-ihmisten arki. Teoksessa JukkaLehtonen & Jussi Nissinen & Maria Socada (toim.):Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki: Edita, 77-89.

Ulanov, Ann & Ulanov, Barry (1994) Transforming sexuality. TheArchetypal World of Anima and Animus. Boston and London: Shambhala.

Vilkko, Anni (1988) Tarina tarinasta. Eräännaiselämänkerta-aineiston tarkastelu. Helsinki: Kustantaja.

Vilkko, Anni (1997) Omaelämänkerta kohtaamispaikkana.Naisen elämän kerronta ja luenta. Kustannuspaikka:Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Virkki, Juha (1994) Esipuhe. Teoksessa Juha Virkki (toim.):Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin. Juva: WSOY, 6-9.

Weston, Kath (1991) Families We Choose. Lesbians, Gays, Kinship.New York: Columbia University Press.

Vuorinen, Risto (1995) Persoonallisuus ja minuus. Juva: WSOY.

Woodhouse, Annie (1989) Fantastic Women. Lontoo: Macmillan.

 

Kaunokirjallisuus:

 

Lassila, Anna (vuosi) Popcornprinsessa

Parkkinen, Jukka (vuosi) Suvi Kinoksen seitsemän enoa

Parkkinen, Jukka (vuosi) Suvi Kinos ja puuttuva rengas

Parkkinen, Jukka (vuosi) Suvi Kinos ja elämäneväät

2. Painamattomat lähteet

2.1 Opinnäytteet

Huuska, Maarit (1997)

Kerosuo, Maya (1998) Explanations for Cross Dressing in MaleTransvestites and Transgenderists. Åbo Akademi University.Department of Psychology, Master's thesis (painamaton). (tark.kirjataanko näin)

Kuosmanen, Paula (1998) ƒitien ja lesbojenarkipäivän tilanteita 1990-luvun Suomessa ñperformatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Helsingin yliopisto.Sosiaalipsykologian pro-gradu ñtutkielma (painamaton).(tarkista kirjataanko näin)

Nordling, Niklas M. & Santtila, Pekka O. (1995) An exploratorystudy of sadomasochists with a multi-perspektive approach. ÅboAkademi. Pro gradu avhandling i psykologi. (painamaton). (tarkistakirjataanko näin)

Suvento (Aromaa), Toni (Ilpo)

Wickman, Jan (199?)

2.2 Käsikirjoitukset

 

2.3 Haastattelut ja nauhoitukset

Huuska, Maarit (1996) yksityistä kirjeenvaihtoa.

Huuska, Maarit (1999) Pc-info, Tampereen Seta ry:n kotisivut.

Lähdeaineistoa

bottom of page