top of page

Säännöt

Dreamwear Club DwC ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Dreamwear Club DwC ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena Suomi.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seksuaalisen ja sukupuolisen tasavertaisuuden ja kansalaisten muiden perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Yhdistys puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränään, että ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään.

Yhdistyksen toiminta painottuu erityisesti sukupuoli-identiteetiltään tai sukupuolen ilmaisultaan perinteisestä poikkeavien sekä muun sukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien edistämiseen ja etujen valvontaan. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta, auttaa ja tukee sukupuolivähemmistöön kuuluvia ja heidän läheisiään ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. Yhdistys pyrkii kitkemään ihmisen sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun kohdistuvia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen, sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin liittyvää eriarvoisuutta sekä saattamaan ihmiset sukupuoli-identiteetistä riippumatta lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi. Yhdistys toimii näihin tavoitteisiin pyrkivien ihmisten yhdyssiteenä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukee tutkimustyötä, harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa, edistää jäsentensä omaehtoista ryhmätoimintaa, järjestää julkisia tilaisuuksia ja vapaa-ajantoimintaa ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä läheis- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Läheisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai muu läheinen henkilö. Kunniajäsenen nimittää yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella.

Varsinaisen jäsenen tulee maksaa jäsenmaksu.

Läheisjäsenyys on maksuton, mutta hallitus voi rajoittaa yhtä varsinaista jäsentä kohden hyväksyttävien läheisten määrää. Kunniajäsenyys on elinikäinen ja maksuton.

Yhdistyksen kokouksissa puheoikeus on kaikilla jäsenryhmillä, mutta äänioikeus ainoastaan varsinaisilla ja kunniajäsenillä.

 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen yleinen kokous. Varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin kokous on järjestettävä 60 vuorokauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta. Kokouskutsut toimitetaan yhdistyksen jäsenille kirjallisina tai sähköisessä muodossa vähintään 14 vrk ennen kokousta.

Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen sähköisen viestiyhteyden välityksellä. Tällaisen yhteydenvälityksellä ei kuitenkaan voi osallistua suljettuun lippuäänestykseen. Mahdollisuudesta sähköiseen osallistumiseen on ilmoitettava kokouskutsussa ja hallitus voi vaatia tällaisesta osallistumisesta ennakkoilmoittautumisen.

 

Kevätkokouksen tehtävänä on hyväksyä toimintakertomus, vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Syyskokouksen tehtävänä on valita yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Syyskokous päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksusta.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten. että joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Puheenjohtajuus kestää vuoden.

Yhden hallituksen jäsenistä tulee olla yhdistyksen läheisjäsenten joukosta valittava läheisjäsen. Hänen tehtävänsä hallituksessa on edustaa yhdistyksen läheisjäseniä. Mikäli ehdokkaaksi ei ole saatavilla yhtäkään läheisjäsentä, valitaan yhdelle hallituksen jäsenelle tehtäväksi läheisjäseniin yhteyden pitäminen. 

Hallituksen toimikausi alkaa, kun sen valinneen kokouksen pöytäkirja on vahvistettu.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi halutessaan kokoontua ja äänestää sähköisen viestiyhteyden välityksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajille 15.2. mennessä ja heidän on annettava lausuntonsa hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

 

10§

Näiden sääntöjen muutoksista tai yhdistyksen purkamisesta päätös voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava, että käsitellään sääntömuutoksia tai yhdistyksen purkamista. Tullakseen hyväksytyksi on esityksen saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

 

11§

Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan sen varat siirtyvät Seksuaalinen tasavertaisuus SETA RS:lle (rek. no.2294) käytettäväksi sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 8.10.2016 Hauholla, Hämeenlinnassa

ja Patentti- ja rekisterihallituksen tarkastamat ja hyväksymät 6.10.2016

bottom of page